مراسم عقد قرار داد طراحی فروشگاه مرکزی جمیعه تعاونی حولی ، مهندسین مشاور الموسوی